Children Of Africa

Children of Africa

Este año el dinero recaudado irá directo a Cape Of Good Hope (COGH).
COGH es la primera escuela fundada por Children of Africa en el mismísimo Tsunza. Esta escuela ha ido creciendo a lo largo de los años y eso ha implicado la construcción de más aulas. Gracias a los 7.500€ conseguidos pudimos mejorar y equipar aula, lo cual favorece la calidad de la educación de las niñas y niños de la escuela.

Aurten bildutako dirua Cape Of Good Hope (COGH) eskolara joango da zuzenean.
Children of Africa-k Tsunzan bertan sortutako lehen eskola da COGH. Eskola hori handituz joan da urteetan zehar, eta horrek ikasgela gehiago eraikitzea ekarri du. Lortutako 7.500 euroei esker, ikasgela hobetu eta hornitu ahal izan genuen, eta horrek eskolako haurren hezkuntzaren kalitatea hobetzen du.
Como todos sabéis, en 2020 la carrera tuvo que ser cancelada, y en 2021 optamos por una versión online. Nos sorprendió la buena acogida que tuvo esta modalidad con 650 inscritos y 4250€ recaudados.
Este dinero permitió terminar la construcción de un aula en la escuela de Mkilo, donde tenían que dar las clases bajo la sombra de un árbol, y cancelarlas en caso de lluvia.

Dakizuen bezala, 2020an lasterketa bertan behera utzi behar izan zen, eta 2021ean online bertsioa aukeratu genuen. Modalitate honek izan zuen harrera onak asko harritu gintuen, 650 izena emate eta 4250€ bildu baitziren.
Diru horri esker, Mkiloko eskolan ikasgela bat eraikitzen amaitu zen. Bertan, klaseak zuhaitz baten itzalpean eman behar zituzten, eta euria egiten bazuen, bertan behera utzi.

En 2019 conseguimos mantener las cifras de 2018, con poco mas de 1000 inscritos y algo mas de 9000€ recaudados.
En 2019 el objetivo era ambicioso, queríamos abarcar a muchas personas y así lo hicimos. Invertimos el dinero en organizar una jornada de prevención del SIDA y de la importancia de acceder a una educación de calidad. Conseguimos juntar a mas de 15000 estudiantes de los alrededores de Tsunza, políticos del distrito y muchas familias. En Kenia hay un alto abandono de estudios y un índice elevado de contagio de SIDA, por lo que invertimos muchos recursos en concienciar y prevenir.

2019an 2018ko kopuruei eustea lortu genuen, 1000 pertsona baino apur bat gehiago izena emanda eta 9000 €baino zertxobait gehiago bilduta.
2019an asmo handiko helburua genuen, pertsona asko hartu nahi genituen, eta horrela egin genuen. Dirua HIESa prebenitzeko eta kalitatezko hezkuntza eskuratzearen garrantziari buruzko jardunaldi bat antolatzeko inbertitu genuen. Tsunza inguruko 15.000 ikasle baino gehiago, bertako politikariak eta familia asko elkartzea lortu genuen. Kenian gazte askok ikasketak uzten dituzte eta HIESaren kutsatze-tasa handia da; beraz, baliabide asko inbertitzen genituen kontzientziatzeko eta prebenitzeko.

En 2018 conseguimos superar todos nuestros objetivos con poco mas de 1000 personas inscritas y 9000€ recaudados.
Este año el objetivo de la carrera era construir una canalización de agua en Mbandi Primary School, una escuela en la que la zona con agua mas cercana se encontraba a 5km de distancia. Todas las mañanas parte del alumnado caminaba los 5km con garrafas, las llenaban y volvían con el agua hasta la escuela.
La canalización costo 16000€, y junto con otras ayudas, esta canalización ha mejorado notablemente la calidad de vida de todos los habitantes de Mbandi.

2018an gure helburu guztiak gainditzea lortu genuen, 1000 pertsona baino gehixeagoren izena ematearekin eta 9000 € biltzearekin.
Urte honetan lasterketaren helburua Mbandi Primary School-en ur-kanalizazio bat eraikitzea zen. Eskola horretatik ura hurbilen zegoen eremua 5 km-ra zegoen. Goizero, ikasle batzuk 5 km egiten zituen garrafekin, hauek bete eta urarekin itzultzen ziren eskolaraino.
Kanalizazioak 16000€ balio izan zuen, eta beste laguntza batzuekin batera, kanalizazio horrek nabarmen hobetu du Mbandiko biztanle guztien bizi-kalitatea.
En la II edición de la carrea, en 2017, sumamos 800 inscritos y 7500€. Estos fondos se invirtieron en mejorar y terminar Makuti Childrens Home 🏠. Se construyó un aula de estudio junto a la casa, se compró un huerto y dos vacas lecheras 🐮 para dar autosuficiencia a la casa de acogida. Además se pudo construir un almacén para guardar toda la comida, juguetes, material escolar, etc. que llega a la casa.

2017an, lasterketaren II. edizioan, 800 izen-emate eta 7500 € gehitu genituen. Diru hori Makuti Childrens Home 🏠 hobetu eta amaitzeko inbertitu ziren. Etxe ondoan ikasgela bat eraiki zen, baratze bat eta bi esne-behi 🐮 erosi ziren harrera-etxeari autosufizientzia emateko. Gainera, biltegi bat eraiki ahal izan zen etxera iristen den janaria, jostailuak, eskola-materiala … gordetzeko.
En 2016 nos estrenábamos con la carrera. Contamos con 700 personas inscritas y recaudamos 6500€. Estos ingresos permitieron la construcción de Makuti Childrens Home, que desde entonces aloja a 20 niños y niñas en riesgo de exclusión social. El alojamiento además de ser un hogar para ellos y ellas, les garantiza acceso a una educación de calidad 👩‍🏫 , a una buena alimentación 🥥🍚 y a revisiones médicas anuales 👩‍⚕️

2016an estreinatu ginen lasterketarekin. 700 pertsonek izena eman zuten eta 6500 € bildu ziren. Diru-sarrera horiei esker, Makuti Childrens Home eraiki ahal izan zen, ordutik gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden 20 haur hartzen dituena. Beraientzako etxea izateaz gain, honek kalitatezko hezkuntza 👩‍🏫 , elikadura 🥥🍚 eta urteroko azterketa medikuak jasotzeko aukera bermatzen die 👩‍⚕️